Klachtenregeling

Artikel 1: Definities
 1. MOOD opleidingen, gevestigd te Amersfoort;
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of diens werkgever.
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij MOOD opleidingen of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de directie.
Artikel 2: Indienen van een klacht
 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van MOOD opleidingen (directie@moodopleidingen.nl) deze zal vertrouwelijk worden behandeld.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
Artikel 3: Behandeling van de klacht
 1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 dagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden. Verlenging van de genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
  Is verlenging noodzakelijk dan maakt de directie deze verlenging aan de klager bekend.
Artikel 4: Uitspraak
 1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht Verlenging van de genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
  Is verlenging noodzakelijk dan maakt de directie deze verlenging aan de klager bekend.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
Artikel 5: Ingangsdatum
 1. Deze regeling gaat in op 10 juli 2022.

MOOD opleidingen is lid van NRTO en volgt haar gedragscode in deze, zie: NRTO gedragscode