Privacyverklaring MOOD massage opleidingen

Privacyverklaring MOOD opleidingen                                                             

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door MOOD opleidingen geleverde producten en diensten.

MOOD opleidingen, gevestigd te 3811 EX Amersfoort, Havik 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOOD opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die MOOD opleidingen van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door MOOD opleidingen in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
Verwerkt MOOD opleidingen ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. MOOD opleidingen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van MOOD opleidingen, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit MOOD opleidingen. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van MOOD opleidingen. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MOOD opleidingen gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MOOD opleidingen zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

MOOD opleidingen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. MOOD opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

MOOD opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

MOOD opleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@moodmassage.nl.

Beveiliging

MOOD opleidingen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. MOOD opleidingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij MOOD opleidingen toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval MOOD opleidingen gebruik maakt van de diensten van derden, zal MOOD opleidingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Datalek

Van een Datalek is sprake als er een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens plaatsvindt, die leidt tot enige ongeoorloofde Verwerking daarvan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een diefstal van een laptop, een in de trein vergeten usb-stick of een e-mail die naar de verkeerde persoon is verstuurd. Datalekken moeten worden gemeld bij de toezichthouder binnen 72 uur na ontdekking daarvan en in sommige gevallen ook bij de Betrokkene. Het UWV zal als opdrachtgever ook worden ingelicht.

Melding en registratie

Een datalek kan bij MOOD opleidingen zowel binnen de eigen organisatie ontstaan, maar ook bij een door MOOD opleidingen ingeschakelde Verwerker. De volgende situaties moeten hierbij worden onderscheiden:

 1. a)  Medewerker: medewerkers moeten, indien zij een (mogelijk) Datalek waarnemen of vermoeden zelf onderdeel te zijn van een Datalek, contact opnemen de Privacy Desk via privacy@moodmassage.nl van MOOD opleidingen.
 2. b)  Verwerker: het is ook mogelijk dat er een Datalek plaatsvindt bij een door MOOD opleidingen ingeschakelde Verwerker. De Verwerker zal overeenkomstig de afgesloten verwerkersovereenkomst het Datalek melden aan MOOD opleidngen.
 3. c)  Andere personen: indien een ander dan een medewerker of een Verwerker een (mogelijk) Datalek waarneemt of zelf onderdeel is van een Datalek, dient contact opgenomen te worden met de Privacy Desk via privacy@moodmassage.nl.

Een melding van een (mogelijk) Datalek dient zo spoedig mogelijk te worden gemaakt. De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een Datalek:

 • -  Wie heeft er gemeld?
 • -  Wat is er gemeld?
 • -  Waar kwam de melding vandaan?
 • -  Om welke data (gegevens) gaat het?
 • -  Hoe heeft het incident plaatsgevonden?
 • -  Welke systemen zijn betrokken bij/geraakt door het incident?
 • -  Wanneer heeft het incident plaatsgevonden?
 • -  Indien de melding is gedaan door een medewerker van MOOD opleidingen: wat is er gedaan om het incident op te lossen/in de toekomst te voorkomen?
  Elk Datalek en de afhandeling daarvan zal worden bijgehouden in een register.
Afhandeling

Indien sprake is van een Datalek wordt deze conform de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen specifieke bepalingen over Datalekken afgehandeld, zoals beschreven in de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de melding van het Datalek tijdig de juiste personen, en uiteindelijk de toezichthouder en Betrokkenen bereikt.

Evaluatie

Het is van belang om te leren van Datalekken om de waarschijnlijkheid van toekomstige Datalekken te verkleinen. Registratie van Datalekken en een periodieke rapportage daarover horen thuis bij een professionele manier van verwerken van Persoonsgegevens.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal MOOD opleidingen u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@moodmassage.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@moodmassage.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018 bijgewerkt d.d. 10 juli 2022